79
   Wednesday
   92 / 74
   Thursday
   93 / 74
   Friday
   88 / 70