71
   Wednesday
   77 / 57
   Thursday
   75 / 58
   Friday
   75 / 59