59
   Monday
   67 / 53
   Tuesday
   74 / 52
   Wednesday
   75 / 57

   SportsTalk Aug. 20, 2012

   SportsTalk Aug. 20, 2012