74
   Friday
   88 / 70
   Saturday
   81 / 67
   Sunday
   84 / 70

   SportsTalk Aug. 20, 2012

   SportsTalk Aug. 20, 2012