59
   Thursday
   76 / 58
   Friday
   79 / 59
   Saturday
   67 / 58

   Sportstalk 8/16/11

   Sportstalk 8/16/11