94
   Wednesday
   90 / 72
   Thursday
   86 / 68
   Friday
   82 / 70