94
   Wednesday
   90 / 64
   Thursday
   85 / 67
   Friday
   82 / 67